Placemat

ʼÍna I Am Eating
Ye ń-tthuh? What are you eating?
Kanäy tthàn ítthuh. I am eating moose meat.
Lhú ítthuh. I am eating fish.
Zhùr ítthuh. I am eating berries.
Ye ń-dą? What are you drinking?
Chu í-dą. I am drinking water.
Chʼú í-dą. I am drinking milk.
Dì̀ʼ í-dą. I am drinking tea.
Á́ mûrʼ my knife
Á tsʼààl shäw my big spoon
Á tsʼà̀à̀l ghra my little spoon
Á́ u yè dààtsʼále my fork
Á́ tthʼàʼ my plate
Á́ tthʼà̀ da-ghù̀r my bowl
Á́ gukʼâ my cup