Nįchè Ń K’ènji

Bedroom

Ń-tlʼê chʼâw shàw kwa-than. Good Morning!
Na-tthà-dį̀n-tʼa á-hų̀̀̀! Wake up now!
Nàà-ń-tlʼų̀̀! Get dressed.
Shàw nà-kwà-ń-lè ń kʼè-nji. Clean your room.
Ń kʼè-tsʼí-dli. I love you.
Á-hų̀̀ sha-ń-chį! Time for sleep.
Á naâl kwi-ń-dur kʼúk käy. Read me a story.
Tsèn á-hų̀̀. Nįń-chè! Quiet now. Time for sleep.
Tsʼì-na naa-je-ń-thuh! Turn off the lights.
Sha-ń-chį shàw-thân. Sleep well. (Goodnight)