Lhur Kʼènji

Bathroom

Je-dį̨̀n-lur-a? Do you need to pee?
À-ghâyʼ. Je-dì-lúrʼ. Yes. I need to pee.
Aju, aju je-dì-lúrʼ. No. I donʼt need to pee.
Ń là kʼaa-ń-tsal! Wash your hands!
Ń yù kʼaa-ń-tsal! Brush your teeth!
Ń nį̨̀ kʼaa-ń-tsal! Wash you face!
Ń naá-chį̨̀ kʼaa-ń-tsal! Itʼs bathtime!
Ń tthì-ghà ń-shal! Comb your hair.