Jų̂ lhâtą?

Whatʼs the time?

Jų̂ lhâ-tą? Whatʼs the time?
Lhà-ki lhâ-tą. Itʼs 2 oʼclock.
lhà-ch’i 1
lhà-ki 2
tey-ke 3
lha-ń-chʼe 4
kwa-la-kʼuh 5 (one side – one hand)
kwa-la-kʼuh tsʼàn lhà-chʼi (5 + 1) 6
kwa-la-kʼuh tsʼàn lhà-ki (5 + 2) 7
kwa-la-kʼuh tsʼàn tey-ke (5 + 3) 8
kwa-la-kʼuh tsʼàn lha-ń-chʼe (5 + 4) 9
ne-na-chʼe 10 (across fingers on both hands)
ne-na-chʼe tsʼàn lhà-chʼi (10 + 1) 11
ne-na-chʼe tsʼàn lhà-ki (10 + 2) 12