Nena

Animals

Speaker A  

Ye nínʼį?

What do you see?

Speaker B

 

Nena níʼį.

I see an animal

Speaker A 

 

Ka-näy nį́-ʼį-a?

Do you see the moose?

Speaker B

 

A-ghây. Ka-näy níʼį.

Yes. I see the moose.

   

she-dhäw ~ che-dhäw 

mink

shį̂-ʼar ~ chį̂-ʼar

young moose

da-chʼäw

porcupine

da-ghar

cow moose

da-si-a ~ da-tsi-a

calf moose

da-nji

groundhog

da-njìʼ

bull moose

dlų-a ~ dlų

mouse

dlùr-a ~ dlùr

tree squirrel

dzan-a ~ dzan

muskrat

gáh ~ gá

rabbit

gą̈y

pike, rock rabbit

ka-näy

moose

kè-kʼààn

crossfox

kru-da

river otter

kwan-zhì-a ~ kų-zhì-a

chipmunk

ma-zí ~ ma-dzí

caribou

mäy

sheep

nà-ghäy

wolverine

nà-däy

lynx

ń-chʼį̀

marten

ń-tthe ~ ń-the

redfox

shar

bear

shar shäw

grizzly

shar ʼa-zhį

black bear

sha-yaan

ram

tlį ~ dlį̂ʼ

dog

sal ~ tsal

ground squirrel, gopher

sàʼ ~ tsàʼ

beaver

ʼa-gäy

wolf

ʼa-mäy

goat