Tsų̂a

Birds

Speaker A
Ye nínʼį? What do you see?
Speaker B 
Tsʼar-kʼi lhà-ki níʼį. I see two ravens.
Speaker A
Tsų̂a nį́-ʼį-a? Do you see the bird?
Speaker B
A-ghây. Tsų̂-a níʼį. Yes. I see the bird.
chàt duck
chàt shäw mallard
chù-näy eagle
chù-tsi ~ chù-si robin
chù-tsäy ~ chù-säy loon
da-gäy swan
jih ~ jí spruce grouse
jih shäw ~ jí shäw blue grouse
ń-tàrʼ ruffed grouse
ń-tthʼyų̀ʼ willow grouse
khá ~ kháh goose
kwà-kʼùh tsų̂-a winter birds
kʼà-ma ~ gà-ma ptarmigan
má-ddhį ~ mé-dhį ~ mar-ddhį owl
mur-kʼą̀y gull
nàà-da falcon
ta-dùrʼ ~ ta-dùra killdeer
ta-mùr-a yellowlegs
tà-chʼal kingfisher
tha-kààt-a swallow
tthäy ~ thäy harrier
tsų̂-a bird
tsur-khèl-a woodpecker
tsʼar-kʼi ~ tsʼé-kʼi raven
tsʼar-kʼi mê-a bufflehead
tsʼų̀-kwʼäy ~ tsʼù-kwʼäy canada jay
tsʼų̀-kwʼäy da-zhį magpie
tthäy ~ thäy hawk
yäw tsų̂-a snowbirds
ʼų-zhe ~ m-zhe hawk