Tsų̂a

Birds

Speaker A

Ye nínʼį?

What do you see?

Speaker B 

Tsʼar-kʼi lhà-ki níʼį.

I see two ravens.

Speaker A

Tsų̂a nį́-ʼį-a?

Do you see the bird?

Speaker B

A-ghây. Tsų̂-a níʼį.

Yes. I see the bird.

chàt

duck

chàt shäw

mallard

chù-näy

eagle

chù-si ~ chù-tsi

robin

chù-säy ~ chù-tsäy

loon

da-gäy

swan

~ jih

spruce grouse

jí shäw ~ jih shäw

blue grouse

ń-tàrʼ

ruffed grouse

ń-tthʼyų̀ʼ

willow grouse

khá ~ kháh

goose

kwà-kʼùh tsų̂-a

winter birds

gà-ma ~ kʼà-ma

ptarmigan

má-ddhį ~ mé-dhį ~ mar-ddhį

owl

mur-kʼą̀y

gull

nàà-da

falcon

ta-dùra ~ ta-dùr’

killdeer

ta-mùr-a

yellowlegs

tà-chʼal

kingfisher

tha-kààt-a

swallow

tthäy ~ thäy

harrier

tsų̂-a

bird

tsur-khèl-a

woodpecker

tsʼar-kʼi ~ tsʼé-kʼi

raven

tsʼar-kʼi mê-a

bufflehead

tsʼų̀-kwʼäy ~ tsʼù-kwʼäy

canada jay

tsʼų̀-kwʼäy da-zhį

magpie

tthäy ~ thäy

hawk

yäw tsų̂-a

snowbirds

m-zhe ~ ʼų-zhe

hawk