Ńtʼą̈y

Plants

Speaker A
Ye chʼâw yan? What is this?
Speaker B
Ńtʼą̈y chʼeʼ. Itʼs a plant.
Na-khel ch’e’. Itʼs fireweed.
dà-tsʼa-mal mushroom
dań zhùrʼ silverberry, people berry
gų̂h pine
ke-shur grey alder
khru zhùrʼ rosehip
kwàn tsur ~ kwàn sur firewood
kwan-tsì zhùrʼ strawberry
kʼàyʼ willow
kʼíh birch
la-khel crocus
lha-jyųh ~ dań tʼuh cottonwood
mà-shà-màr moss
na-khel fireweed
nań zhùrʼ ground berry
nàń-dhą̈y blueberry
nàń-tsan ~ tań-tsan ~ tań-san sage
nį-ghru bearberry, soapberry
ń-chʼùrʼ blackberry, mossberry
ń-tʼą̈y plant, leaf
ń-tlʼàt cranberry, low bush
sa-mäy kyʼų̀ʼ bunchberry
tà-duh driftwood
tthäw ~ thäw bearroot
tʼuh aspen, poplar
tlʼäw grass, sedge
tsal shèʼ foxtail grass
tsur ~ sur wood
tsʼú spruce
tsʼú dzèʼ ~ tsʼú zèʼ spruce pitch
tsʼų̀ dìʼ ~ kwa-tsʼá-ghru Labrador tea
zhùrʼ berry
ʼa-zhùʼ lichen