Á Dàjńgan

Iʼm Thirsty

Speaker A
Shań.  Á dà-jń-gan. Me.  Iʼm thirsty.
Nań.  Ń dà-jń-gan-a? You.  Are you thirsty?
Speaker B Beginner
Ajùʼ No
À-ghâyʼ Yes
Speaker B Intermediate
Ajùʼ.  A-ju á dà-jń-gan. No.  Iʼm not thirsty.
À-ghâyʼ.  Á dà-jń-gan. Yes.  I am thirsty.
Speaker B Advanced
Shań.  A-jùʼ.  A-ju á dà-jń-gan. Me.  No.  Iʼm not thirsty.
Shań.  À-ghâyʼ.  Á dà-jń-gan. Me.  Yes.  Iʼm thirsty.
Chu ye-nì-lhį. I would like water.
I would like some water.