Ńtʼą̈y

Plants

Speaker A

Ye chʼâw yan?

What is this?

Speaker B

Ńtʼą̈y chʼeʼ.

Itʼs a plant.

Na-khel ch’e’.

Itʼs fireweed.

dà-tsʼa-mal

mushroom

dań zhùrʼ

silverberry, people berry

gų̂h

pine

ke-shur

grey alder

khru zhùrʼ

rosehip

kwàn sur ~ kwàn tsur

firewood

kwan-tsì zhùrʼ

strawberry

kʼàyʼ

willow

kʼíh

birch

la-khel

crocus

lha-jyųh ~ dań tʼuh

cottonwood

mà-shà-màr

moss

na-khel

fireweed

nań zhùrʼ

ground berry

nàń-dhą̈y

blueberry

tań-san ~ tań-tsan ~ nàń-tsan

sage

nį-ghru

bearberry, soapberry

ń-chʼùrʼ

blackberry, mossberry

ń-tʼą̈y

plant, leaf

ń-tlʼàt

cranberry, low bush

sa-mäy kyʼų̀ʼ

bunchberry

tà-duh

driftwood

tthäw ~ thäw

bearroot

tʼuh

aspen, poplar

tlʼäw

grass, sedge

tsal shèʼ

foxtail grass

sur ~ tsur

wood

tsʼú

spruce

tsʼú zèʼ ~ tsʼú dzèʼ

spruce pitch

tsʼų̀ dìʼ ~ kwa-tsʼá-ghru

Labrador tea

zhùrʼ

berry

ʼa-zhùʼ

lichen