Khen – Songs

O Canada

O Canada 
Dáh Kų̀ Dáh Tsì Keyí
Dáh Dunèna
Dáh Nân Kʼànutà Jèʼ
Dáh Dzê U Yè
U Kʼààtsʼúdlì
Lhų̀ Tlą Dáh Tsì Keyí
Lhų̀ Kwańthààt Tsʼan
O Canada
Ń Kaâtsʼanútà Shį̀
U Tʼàwkwàńchʼe
U Kʼànųtà Jèʼ
O Canada
Ń Kaâtsʼanútà Shį̀
O Canada
Ń Kaâtsʼanútà Shį̀

Little Arm Tatäy

Little Arm Ta-täy 
Kų̂-ʼį̀ kwa-tthʼat
Khwey á-nų̀ he-nų-ey i-ya
Khwey li-ʼi ha yo i-ya.
Hah yah lhų̀ u-tląy [Repeat]

Á Mą  Á Tà  Á Tsų  Á Tsì

(to the tune of Twinkle, Twinkle Little Star)

Á Mą  Á Tà  Á Tsų  Á Tsì
Lhų̀ kwa-shäw ń-kʼè-tsʼi-dli
Lhų̀ kwa-shäw ń-kʼè-tsʼi-dli
Lhų̀ kwa-shäw ń-kʼè-tsʼi-dli
Á Mą  Á Tà  Á Tsų  Á Tsì
Lhų̀ kwa-shäw ń-kʼè-tsʼi-dli

Á Naa-Chį̀ Yênʼ

My Body Song
(Head and Shoulders Knees And Toes)

Á Ttthì  Á Kʼú
Á Gwàt  Á Kè
Á Gwàt  Á Kè
Á Gwàt  Á Kè
Á Ttthì  Á Kʼú  Á Gwàt  Á Kè
Á Nây  Á Dzây  Á Tsį̂  Á Dhê