Á Dàjńgan

Iʼm Thirsty

Speaker A

Shań.  Á dà-jń-gan.

Me.  Iʼm thirsty.

Nań.  Ń dà-jń-gan-a?

You.  Are you thirsty?

Speaker B Beginner

Ajùʼ

No

À-ghâyʼ

Yes

Speaker B Intermediate

Ajùʼ.  A-ju á dà-jń-gan.

No.  Iʼm not thirsty.

À-ghâyʼ.  Á dà-jń-gan.

Yes.  I am thirsty.

Speaker B Advanced

Shań.  A-jùʼ.  A-ju á dà-jń-gan.

Me.  No.  Iʼm not thirsty.

Shań.  À-ghâyʼ.  Á dà-jń-gan.

Me.  Yes.  Iʼm thirsty.

Chu ye-nì-lhį.

I would like water.

I would like some water.